21 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 2-7.06.2003


Plik w formacie MS Word

 1. 21 Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! odbywa się w dniach 2-7 czerwca 2003 roku w Poznaniu.
   
 2. Organizatorami Festiwalu są Centrum Sztuki Dziecka, Poznańska Fundacja Filmowa, Multikino Sp. z o.o., przy współpracy Centrum Kultury „Zamek”.
   
 3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży, stymulowanie ich dystrybucji oraz tworzenie forum z udziałem twórców, krytyków i teoretyków filmu, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli mediów audiowizualnych, pedagogów i młodych widzów. Festiwal stanowi istotny element w systemie edukacji kulturalnej poprzez udostępnienie projekcji młodej widowni oraz towarzyszące mu różnorodne formy edukacyjne.
   
 4. Na program Festiwalu składają się:
  • pokazy filmów konkursowych,
  • pokazy specjalne,
  • seminarium,
  • imprezy towarzyszące.

 5. Do konkursu mogą być zgłaszane filmy zagraniczne oraz filmy polskie, spełniające następujące warunki:
  • aktorskie lub animowane, w dowolnym metrażu,
  • wyprodukowane w latach 2001-2003,
  • na taśmie 35 mm z optycznym zapisem dźwięku; jeżeli film nie posiada kopii na taśmie 35 mm, to może być zgłoszony w systemie Betacam SP,
  • stanowiące odrębną całość artystyczną.

 6. Filmy do konkursu zgłaszają ich producenci lub instytucje posiadające do tego prawa za pomocą karty zgłoszenia, która powinna być nadesłana do 1 lutego 2003. Do karty należy dołączyć kasetę wideo VHS; w przypadku filmów zagranicznych z napisami lub listą dialogową w języku angielskim.
   
 7. Selekcji filmów dokonają organizatorzy Festiwalu. Wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu filmu do konkursu do dnia 1 marca 2003. w przypadku zakwalifikowania filmu do konkursu należy niezwłocznie nadesłać:
  • listę dialogową w języku angielskim; jeżeli film polski nie posiada listy w języku angielskim, listę w języku polskim, która zostanie przetłumaczona przez organizatorów,
  • streszczenie filmu,
  • biografię, filmografię i zdjęcie reżysera,
  • fotosy i materiały promocyjne.

 8. Kopie filmów zakwalifikowanych do konkursu należy przysłać do dnia 15 maja 2003 na adres:
   
  Centrum Sztuki Dziecka
  ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Polska

   
 9. Kopie filmów powinny być w wersji oryginalnej, jeżeli to możliwe z napisami w języku angielskim.
   
 10. Koszty wysyłki pokrywa wysyłający kopię. Koszty transportu powrotnego oraz ubezpieczenia pokrywa Festiwal. Ubezpieczenie, do pełnej wartości kopii podanej w karcie zgłoszenia, obejmuje okres od przekazania Festiwalowi kopii przez przewoźnika przywożącego do momentu odbioru kopii przez przewoźnika odwożącego. Kopie zostaną odesłane niezwłocznie po zakończeniu Festiwalu pod wskazany adres.
   
 11. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie:
  • dostarczonej kopii filmu do dwóch dodatkowych projekcji w ramach Festiwalu,
  • dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych,
  • fragmentów filmów, dostarczonych przez zgłaszającego, do celów promocyjnych w telewizji.

 12. Organizatorzy zapraszają wybranych twórców filmów zakwalifikowanych do konkursu i pokrywają związane z tym koszty.
   
 13. Filmy biorące udział w konkursie oceniane będą przez międzynarodowe jury, powołane przez organizatorów. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
  • Grand Prix - Poznańskie Złote Koziołki dla najlepszego filmu (wręczane producentowi i reżyserowi filmu),
  • Poznańskie Srebrne Koziołki za reżyserię filmu aktorskiego,
  • Poznańskie Srebrne Koziołki za reżyserię filmu animowanego,
  • Poznańskie Srebrne Koziołki za scenariusz,
  • Poznańskie Srebrne Koziołki za zdjęcia,
  • Poznańskie Srebrne Koziołki za muzykę,
  • Poznańskie Srebrne Koziołki za scenografię lub opracowanie plastyczne,
  • Poznańskie Srebrne Koziołki za rolę kobiecą,
  • Poznańskie Srebrne Koziołki za rolę męską.
  Ponadto jury przyzna nagrodę Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ.
  Tylko jedna z wyżej wymienionych nagród może być przyznana ex aequo. Zasada ta nie dotyczy Grand Prix i nagrody CIFEJ.
   
 14. Filmy prezentowane w konkursie oceniane będą także przez jury dziecięce, które przyzna nagrodę: Marcinka oraz przez jury młodzieżowe, które przyzna nagrodę: Marcina.
   
 15. Organizatorzy Festiwalu przyznają wybitnemu polskiemu twórcy nagrodę specjalną, Poznańskie Platynowe Koziołki za całokształt twórczości filmowej dla młodych widzów.
   
 16. W uzgodnieniu z organizatorami mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
   
 17. Zgłoszenie filmu do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Decyzje w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem należą do organizatorów.